Đời đời nhớ ơn các anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc
BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ DÂNG LỄ
STT Người dâng lễ Liệt sĩ Lời tưởng niệm Dâng hoa Dâng hương
1 dũng Chúc các liệt sĩ an nghỉ
2 Kim Dung Chúc các liệt sĩ yên nghỉ
3 Văn Dũng Chúc các liệt sĩ yên nghỉ
4 Nguyễn Khang Kính chúc các liệt sĩ yên nghỉ
5 sơn Chúc các liệt sĩ yên nghỉ
6 Đình Hiệp Chúc các liệt sĩ yên nghỉ
7 Nguyễn Văn Kim Chúc các liệt sĩ yên nghỉ
8 Đình Hiệp Chúc các liệt sĩ yên nghỉ
9 Đình Hiệp Chúc các liệt sĩ yên nghỉ
10 Đình Hiệp Chúc các liệt sĩ yên nghỉ