Đời đời nhớ ơn các anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc
BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ DÂNG LỄ
STT Người dâng lễ Liệt sĩ Lời tưởng niệm Dâng hoa Dâng hương
11 sơn Chúc các liệt sĩ yên nghỉ
12 Đình Hiệp Chúc các liệt sĩ yên nghỉ
13 Đình Hiệp Chúc các liệt sĩ yên nghỉ
14 Đình Hiệp Kính chúc hương hồn các anh hùng liệt sĩ an nghỉ
15 Đình Hiệp Kính chúc các liệt sĩ an nghỉ
16 phan đức Thảo phan đức Thảo chúc chú phan đức thảo an giấc ngàn thu
17 Đình Hiệp Kính chúc các anh hùng liệt sĩ yên giấc ngàn thu
18 Nguyễn Ngọc Cẩm Nguyễn Ngọc Cẩm tưởng nhớ
19 Nguyễn Ngọc Cẩm Nguyễn Ngọc Cẩm tưởng nhó
20 nguyễn Ngọc Cẩm Nguyễn Ngọc Cẩm Nhớ bạn