Đời đời nhớ ơn các anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc
BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ DÂNG LỄ
STT Người dâng lễ Liệt sĩ Lời tưởng niệm Dâng hoa Dâng hương
21 dũng Chúc các anh hùng liệt sĩ an nghỉ
22 dũng Kính chúc các liệt sĩ an nghỉ
23 dũng Kính chúc các liệt sĩ an nghỉ
24 Đình Hiệp Kính chúc các liệt sĩ yên nghỉ
25 Đình Hiệp Kính chúc các liệt sĩ an nghỉ
26 dũng Kính chúc các liệt sĩ yên nghỉ
27 Đình Hiệp Kính chúc các liệt sĩ an nghỉ
28 Nguyễn Ngọc Cẩm tưởng nớ anh cẩm
29 Đình Hiệp Lê Trung Dũng Chúc bác an nghỉ
30 Đình Hiệp Lê Trung Dũng kính chúc các bác an nghỉ