Đời đời nhớ ơn các anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc
BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ DÂNG LỄ
STT Người dâng lễ Liệt sĩ Lời tưởng niệm Dâng hoa Dâng hương
31 Đình Hiệp Lê Trung Dũng Kính chúc bác an nghỉ
32 Đình Hiệp Lê Trung Dũng Kính chúc bác an nghỉ
33 Đình Hiệp Lê Trung Dũng Kính chúc bác an nghỉ
34 Đình Hiệp Lê Trung Dũng Kính chúc bác an nghỉ
35 Đình Hiệp Lê Trung Dũng Kính chúc bác an nghỉ
36 Đình Hiệp Lê Trung Dũng Chúc bác an nghỉ
37 Đình Hiệp Lê Trung Dũng Chúc bác an nghỉ
38 Đình Hiệp Lê Trung Dũng Chúc bác an nghỉ
39 Đình Hiệp Lê Trung Dũng Chúc bác an nghỉ
40 phan sĩ thao nguyễn ngọc cẩm tưởng nhớ người bạn đồng ngũ năm xưa