Đời đời nhớ ơn các anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc
BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ DÂNG LỄ
STT Người dâng lễ Liệt sĩ Lời tưởng niệm Dâng hoa Dâng hương
51 Đình Hiệp Lê Trung Dũng Chúc bác an nghỉ
52 Đình Hiệp Lê Trung Dũng Chúc bác an nghỉ
53 Đình Hiệp Lê Trung Dũng Chúc bác an nghỉ
54 Đình Hiệp Lê Trung Dũng Chúc bác an nghỉ
55 Đình Hiệp Lê Trung Dũng Chúc bác an nghỉ
56 Đình Hiệp Lê Trung Dũng Chúc bác an nghỉ
57 Đình Hiệp Lê Trung Dũng Chúc bác an nghỉ
58 Đình Hiệp Lê Trung Dũng Chúc bác an nghỉ
59 Đình Hiệp Lê Trung Dũng Chúc bác an nghỉ
60 Đình Hiệp Lê Trung Dũng Chúc bác an nghỉ