Đời đời nhớ ơn các anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc
BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ DÂNG LỄ
STT Người dâng lễ Liệt sĩ Lời tưởng niệm Dâng hoa Dâng hương
61 Đình Hiệp Lê Trung Dũng Chúc bác an nghỉ
62 Đình Hiệp Lê Trung Dũng Chúc bác an nghỉ
63 Đình Hiệp Lê Trung Dũng Chúc bác an nghỉ
64 Đình Hiệp Lê Trung Dũng Chúc bác an nghỉ
65 phan sỹ thao nguyễn ngọc cẩm tưởng nhớ ban
66 Phần sỹ thao nguyễn ngọc cẩm Nhớ bạn
67 Đình Hiệp Lê Trung Dũng Chúc bác an nghỉ
68 Phần sỹ Thao nguyễn ngọc cẩm Twongr nhó ban
69 Đình Hiệp Lê Trung Dũng Chúc các liệt sĩ an nghỉ
70 huy h 1234