1) Lê Khả Phiêu tuyển tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2010, tr. 241-242.

 Đại tướng LƯƠNG CƯỜNG - Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam
 
(Theo QĐND)