Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, đây là đề án quan trọng, quy mô và phạm vi rất rộng, tác động, ảnh hưởng rất lớn đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong bối cảnh phát triển mới của đất nước sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Thủ tướng nhấn mạnh, thời gian qua, kinh tế tư nhân phát triển rất nhanh, xuất hiện nhiều tập đoàn lớn, có nhiều đóng góp vào tăng trưởng. Do đó, dự thảo phải nêu bật những cản trở, ràng buộc đối với sự phát triển kinh tế tư nhân và các giải pháp tháo gỡ.

Thường trực Chính phủ thảo luận về thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân và quản lý nợ công

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp. 

Đề cập đến yêu cầu đổi mới quản lý Nhà nước về kinh tế, Thủ tướng đề nghị cần bám sát tình hình đất nước, bối cảnh quốc tế biến động nhanh, phức tạp, đặc biệt là tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu, đại dịch và sự phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng của khoa học công nghệ, Cách mạng công nghiệp 4.0. Bên cạnh đó, dự thảo cần quán triệt các văn kiện, nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng với nhiều quan điểm, định hướng mới liên quan đến quản lý Nhà nước về kinh tế, trong đó có các quan điểm, các đột phá lớn về kinh tế tư nhân. Cùng với đó, dự thảo phải có những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, trong đó có kinh tế tư nhân, tạo mọi điều kiện cho kinh tế tư nhân yên tâm đầu tư, kinh doanh, đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Đối với công tác quản lý Nhà nước phải tôn trọng yêu cầu, quy luật khách quan của thị trường trong phát triển kinh tế tư nhân theo định hướng XHCN. Phát huy mọi tiềm năng, lợi thế để thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân nhanh và bền vững theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

* Chiều cùng ngày, Thường trực Chính phủ đã thảo luận về dự thảo Báo cáo Quốc hội tình hình vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Chỉ đạo tại cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, dự thảo đã đánh giá đúng thực trạng, nêu bật xu hướng nợ công giảm so với đầu nhiệm kỳ, bảo đảm an toàn tài chính quốc gia, hiệu quả sử dụng tăng lên, bảo đảm những nhu cầu bức thiết, tích cực tìm nguồn, thay đổi cơ chế tăng cường hiệu quả nợ công, gắn trách nhiệm của người sử dụng nợ công cũng như vấn đề đối ứng... Theo dự thảo này, đến năm 2025, mức độ vay nợ công và nợ Chính phủ vẫn an toàn trong giới hạn, các chỉ tiêu an toàn nợ công được kiểm soát chặt chẽ. Chính phủ làm hết sức mình cùng các địa phương để tăng cường hiệu quả sử dụng nợ công, cơ chế quản lý nợ công được hoàn thiện.

Về xây dựng kế hoạch vay và trả nợ công giai đoạn 2021-2025, Thủ tướng đặc biệt lưu ý cần đánh giá bối cảnh trong nước và quốc tế về nhu cầu vốn cho phục hồi kinh tế trong trạng thái bình thường mới, dịch Covid-19, nhu cầu đầu tư lớn cho phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm nguồn trả nợ; đổi mới cách tiếp cận chính sách tài khóa mới, nợ công theo hướng chủ động, tích cực, thúc đẩy phát triển đất nước, bảo đảm sử dụng vốn vay. Thủ tướng giao Bộ Tài chính sớm nghiên cứu và có định hướng chính sách chủ động, bảo đảm lợi ích tổng thể của nền kinh tế. Thủ tướng lưu ý tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả nợ công là yêu cầu lớn từ Trung ương đến địa phương. Do đó, cần đẩy mạnh kiểm tra, giám sát bảo đảm khả năng trả nợ từng dự án cụ thể, bảo đảm uy tín quốc gia, làm rõ trách nhiệm của các cấp trong quá trình sử dụng vốn. Cùng với đó, có phương án đánh giá tác động của vay và trả nợ, có kịch bản cụ thể, đây là nguồn lực quan trọng phát triển đất nước. Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành sớm trình Chính phủ dự thảo để báo cáo Quốc hội.

Tin, ảnh: TTXVN