Toàn quân phấn đấu giành nhiều thành tích lớn hơn nữa trong năm 2019

15/01/2019 09:36:00 AM

Toàn quân phấn đấu giành nhiều thành tích lớn hơn nữa trong năm 2019
 

 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: qdnd.vn

Cùng dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng; Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội; Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Chu Ngọc Anh, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương: Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Bế Xuân Trường; Thượng tướng Lê Chiêm. Các đồng chí lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường trong toàn quân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tham quan khu trưng bày mô hình phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị toàn quân. Ảnh: TRỌNG HẢI.

Thay mặt Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Bộ Quốc phòng (BQP), Thượng tướng Phan Văn Giang báo cáo tổng kết nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS, QP) năm 2018. Theo đó, năm 2018, QUTƯ, BQP đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân triển khai toàn diện các nhiệm vụ; trong đó, tập trung thực hiện tốt 8 nhiệm vụ trọng tâm, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác. Nổi bật là, thường xuyên nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình; chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước có đối sách xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đường lối, pháp luật về QS, QP đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu dài; trình Bộ Chính trị ban hành Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược Quân sự Việt Nam; Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng và Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia. Chỉ đạo toàn quân thực hiện tốt vai trò nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, giáo dục, đào tạo, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, nền nếp chính quy có nhiều chuyển biến tích cực. Xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội; toàn quân đoàn kết, thống nhất, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, gắn bó mật thiết, giữ vững niềm tin và uy tín với nhân dân; chủ động khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai; chủ động triển khai thực hiện Kết luận số 16 và Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về tổ chức lực lượng và bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật; chỉ đạo triển khai toàn diện công tác bảo đảm hậu cần, tăng cường quản lý tài chính, kế hoạch đầu tư và kinh tế quốc phòng; chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo; các cơ quan tư pháp, thanh tra, pháp chế được kiện toàn về tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động. Công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng được mở rộng, đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước…

Các đại biểu dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: TRỌNG HẢI.

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận đánh giá những kết quả đạt được và chỉ ra những hạn chế cần khắc phục, đồng thời bàn chủ trương, biện pháp thực hiện nhiệm vụ QS, QP trọng tâm năm 2019…

 Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, các đại biểu tập trung thảo luận, khẳng định rõ thêm về những kết quả đã đạt được và đề xuất nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực, khả thi trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019.

Thay mặt QUTƯ, BQP kết luận hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu: Năm 2019, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của QUTƯ về lãnh đạo nhiệm vụ năm 2019 và Chỉ lệnh công tác QS, QP năm 2019; đồng thời nhấn mạnh toàn quân chú trọng tập trung thực hiện 10 nội dung chính. Trước hết QUTƯ, BQP, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu chiến lược cho Đảng, Nhà nước và cấp ủy chính quyền các địa phương về nhiệm vụ QS, QP. Tập trung nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý, không để bị động, bất ngờ. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược quân sự Việt Nam, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng và Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia. Tập trung nâng cao chất lượng xây dựng khu vực phòng thủ; tăng cường công tác quản lý Nhà nước, thẩm định, giám sát chặt chẽ các dự án phát triển kinh tế-xã hội gắn với quốc phòng, an ninh (QPAN), nhất là các địa bàn chiến lược… Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cần tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới và các địa bàn trọng điểm.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định, trên cơ sở quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII, quyết liệt triển khai thực hiện Kết luận số 16 của Bộ Chính trị về tổ chức lực lượng quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh, cần chú ý làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự thống nhất nhận thức trong toàn quân; có lộ trình, bước đi phù hợp, không ảnh hưởng đến nhiệm vụ SSCĐ của quân đội. Đồng chí Bộ trưởng BQP cũng nhấn mạnh, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện bảo đảm thực chất, coi trọng huấn luyện thực hành; huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật mới; tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động, huấn luyện theo tình huống, rèn luyện thể lực, nâng cao chất lượng diễn tập, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh thực hiện chính quy, quản lý kỷ luật ở các cấp, bảo đảm an toàn các hoạt động của bộ đội; chú trọng việc xây dựng thành công các đơn vị điểm vững mạnh toàn diện tiêu biểu, mẫu mực, trên cơ sở đó nhân rộng trong toàn quân… Tiếp tục thực hiện có hiệu quả hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng; chủ động nghiên cứu, tham mưu với Đảng, Nhà nước giải quyết tốt quan hệ về quốc phòng. Chủ động chuẩn bị tốt mọi mặt để tham gia các hoạt động khi Việt Nam là Chủ tịch ASEAN vào năm 2020... Toàn quân phấn đấu giành nhiều thành tích cao hơn nữa chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của quân đội và đất nước trong năm 2019.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp chuẩn bị chu đáo, tổ chức hội nghị quân chính, triển khai nhiệm vụ nghiêm túc, có chất lượng. Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị và các cơ quan chức năng của BQP hướng dẫn, triển khai cho các đơn vị xây dựng kế hoạch chặt chẽ, khoa học, làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện, tập huấn cán bộ và đón chiến sĩ mới... Các cơ quan, đơn vị cần quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 34 ngày 28-12-2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. 

Chuẩn bị sang năm mới 2019, thay mặt QUTƯ, BQP, Đại tướng Ngô Xuân Lịch gửi lời chúc mừng tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ toàn quân, dân quân tự vệ cả nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019, góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Cũng tại hội nghị, Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị thay mặt Hội đồng Thi đua-Khen thưởng BQP đánh giá kết quả thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2018 và phát động Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2019 trong toàn quân với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng”. Hội nghị cũng đã công bố tờ trình đề nghị tặng cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ đối với 49 tập thể và Quyết định tặng cờ Thi đua của BQP đối với 199 tập thể có thành tích xuất sắc trong Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2018, trong đó có Báo Quân đội nhân dân.

DUY HỒNG - DUY ĐÔNG (QĐND)

 

Nội dung bình luận
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về bbtweb@gmail.com