DANH SÁCH LIỆT SĨ

STT Họ và tên Năm sinh Ngày nhập ngũ Năm mất Quê quán
1 Phan Mạnh Hùng 1956 Thọ Lộc-Thọ Xuân-Thanh Hóa
2 Phan Đức Ngủi 1954 Thiệu Khánh-Đông Thiệu-Thanh Hóa
3 Lê Viết Phan 1956 Hoàng Phúc-Hoàng Hoá-Thanh Hóa