DANH SÁCH LIỆT SĨ

STT Họ và tên Năm sinh Ngày nhập ngũ Năm mất Quê quán
1 Bùi Viết Mạc 1953 Hải Quang, Hải Hậu, Hà Nam Ninh
2 Phạm Chí Mạnh 1938 Giao Ninh, Xuân Thuỷ, Hà Nam Ninh
3 Đinh Công Mẩn Kha Phong, Kim Bảng, Hà Nam Ninh
4 Nguyễn Văn Mẽ Chuyên Ngoại, Duy Tiện, Hà Nam Ninh
5 Vũ Hồng Minh 1950 Trực Nghĩa, Trực Ninh, Hà Nam Ninh
6 Phạm Long Minh 1946 Khánh Thiện, Yên Khánh, Hà Nam Ninh
7 Trần Văn Nam Nam Hồng, Nam Định, Hà Nam Ninh
8 Đỗ Văn Năm 1941 Thi Sơn, Kim Bảng, Hà Nam Ninh
9 Phạm Xuân Nghị 1953 Yên Khánh, ý Yên, Hà Nam Ninh
10 Trần Văn Ngoan 1954 Số 78, Hản Thiện, Hà Nam Ninh