DANH SÁCH LIỆT SĨ

STT Họ và tên Năm sinh Ngày nhập ngũ Năm mất Quê quán
1 Nguyễn Đình Cống 1936 9/12/1952 12:00:00 AM 1/1/1985 12:00:00 AM Nam Đàn , Nghệ An
2 Lê Văn Dũng 1936 7/1/1953 12:00:00 AM 6/12/1983 12:00:00 AM Thôn Đồng Ngọ, xã Nam Đồng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương
3 NGUYỄN ĐÌNH DŨNG 1934 6/12/1952 12:00:00 AM 12/1/1988 12:00:00 AM LÀO CAI