TRANG CHỦ NHỮNG KỈ NIỆM CHIẾN TRANH Trọn đời tận tâm, tận lực với sự nghiệp “Trồng người”