TRANG CHỦ NHỮNG KỈ NIỆM CHIẾN TRANH Nắm chắc thời cơ, chủ động tổ chức tổng khởi nghĩa giành chính quyền