TRANG CHỦ NHỮNG KỈ NIỆM CHIẾN TRANH Người bắt sống phi công Mỹ đầu tiên trên miền Bắc