TRANG CHỦ NHỮNG KỈ NIỆM CHIẾN TRANH Thắng lợi của chiến dịch tiến công tổng hợp chống phá bình định ở khu 8, đồng bằng Nam Bộ