TRANG CHỦ NHỮNG KỈ NIỆM CHIẾN TRANH Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân