TRANG CHỦ NHỮNG KỈ NIỆM CHIẾN TRANH Vai trò to lớn của dân quân, du kích miền Nam trong chống phá bình định