TRANG CHỦ NHỮNG KỈ NIỆM CHIẾN TRANH Cách mạng Tháng Tám, 1945 – Biểu tượng của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân