TRANG CHỦ NHỮNG KỈ NIỆM CHIẾN TRANH Vận dụng kinh nghiệm từ trận đầu đánh thắng trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo hiện nay