TRANG CHỦ NHỮNG KỈ NIỆM CHIẾN TRANH Khát vọng hòa bình và ý chí giữ vững độc lập tự do