TRANG CHỦ NHỮNG KỈ NIỆM CHIẾN TRANH Chủ động chuẩn bị và tổ chức các lực lượng kháng chiến