TRANG CHỦ NHỮNG KỈ NIỆM CHIẾN TRANH Tổ chức lực lượng, xây dựng thế trận linh hoạt tác chiến