TRANG CHỦ NHỮNG KỈ NIỆM CHIẾN TRANH Tổ chức lực lượng cho cuộc khởi nghĩa