TRANG CHỦ NHỮNG KỈ NIỆM CHIẾN TRANH Lập thế trận chốt chặn, linh hoạt tác chiến