TRANG CHỦ NHỮNG KỈ NIỆM CHIẾN TRANH Tổ chức phòng ngự “cụm chốt liên hoàn”