TRANG CHỦ NHỮNG KỈ NIỆM CHIẾN TRANH Góp phần đánh bại chiến lược “Đánh nhanh, thắng nhanh” của thực dân Pháp