TRANG CHỦ NHỮNG KỈ NIỆM CHIẾN TRANH Thắng lợi to lớn của Chiến dịch phòng ngự Cánh đồng Chum – Xiêng Khoảng