TRANG CHỦ NHỮNG KỈ NIỆM CHIẾN TRANH Sáng tạo trong kế sách bám dân, bám đất