TRANG CHỦ NHỮNG KỈ NIỆM CHIẾN TRANH Chủ động giam chân, phân tán chủ lực địch