TRANG CHỦ NHỮNG KỈ NIỆM CHIẾN TRANH Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 Trận đánh thọc sâu, táo bạo của bộ đội địa phương tỉnh Vĩnh Long