TRANG CHỦ NHỮNG KỈ NIỆM CHIẾN TRANH Người chỉ huy đánh chiếm quận lỵ Long Thành