TRANG CHỦ NHỮNG KỈ NIỆM CHIẾN TRANHTẤM GƯƠNG LIỆT SĨ LÁ THƯ CUỐI CÙNG CỦA LIỆT SĨ LÊ THANH VIỆT VIẾT TRƯỚC KHI VÀO NAM CHIẾN ĐẤU