TRANG CHỦ NHỮNG KỈ NIỆM CHIẾN TRANHTẤM GƯƠNG TRI ÂN J2 VỚI CHIẾN THẮNG “BẠCH ĐẰNG GIANG – VÀM CẢ CHUỐI – TRÊN SÔNG TIỀN”