TRANG CHỦ NHỮNG KỈ NIỆM CHIẾN TRANHTẤM GƯƠNG LIỆT SĨ Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tiến – Người vẽ lá cờ Tổ quốc