TRANG CHỦ NHỮNG KỈ NIỆM CHIẾN TRANHTẤM GƯƠNG LIỆT SĨ Liệt sĩ là Mẹ Việt Nam anh hùng 3. Liệt sĩ Nguyễn Thị Xền (1916-1948)