Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Huy chương Kháng chiến nhận trợ cấp bao nhiêu?

29/11/2021 10:01:00 AM

 Theo quy định tại Điều 3, Điều 4 Nghị định 75/2021/NĐ-CP ngày 24-7-2021 quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thì mức chuẩn trợ cấp ưu đãi; mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi được quy định như sau:

Điều 3. Mức chuẩn trợ cấp ưu đãi

1. Mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng là 1.624.000 đồng.

2. Mức chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này làm căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng. Các mức quy định theo mức chuẩn tại nghị định này được điều chỉnh khi mức chuẩn được điều chỉnh.

Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Huy chương Kháng chiến nhận trợ cấp bao nhiêu?

Phó chủ tịch UBND huyện Châu Thành Nguyễn Thanh Lam trao Huy chương kháng chiến hạng nhất cho ông Lê Văn Cờ (xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh). Nguồn: Báo Tây Ninh. 

Điều 4. Mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

1. Mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo nghị định này.

2. Mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

3. Mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh loại B được quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.

4. Mức hưởng trợ cấp ưu đãi một lần đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng được quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này.

* Theo đó, tại Khoản 8 Phụ lục IV thì có mức trợ cấp ưu đãi một lần như sau: Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Huy chương Kháng chiến được nhận trợ cấp một lần là: 1.600.000 đồng x 1,5 = 2.400.000 đồng.

(Trianlietsi.vn)

Nội dung bình luận
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về bbtweb@gmail.com