TRANG CHỦ THÔNG TIN LIỆT SĨ BƯỚC ĐẦU XÁC ĐỊNH ĐƯỢC MỘ LIỆT SĨ CAO XUÂN LỘC TẠI CHÂN ĐỒI HANG BƯU ĐIỆN, XÃ CHIỀNG PẤC, HUYỆN THUẬN CHÂU, SƠN LA