TRANG CHỦ THÔNG TIN LIỆT SĨ Đồng chí Nguyễn Sinh Hoạt khi hy sinh thuộc Sư đoàn 1 Pháo binh