TRANG CHỦ THÔNG TIN LIỆT SĨ Đồng chí Nguyễn Văn Hộ hy sinh tại Hòa Bình-Quảng Đà