TRANG CHỦ THÔNG TIN LIỆT SĨ “Tôi biết nơi an táng đồng chí Nguyễn Văn Khánh, quê Hải phòng và Nguyễn Văn Bột, quê Hà Bắc”