TRANG CHỦ THÔNG TIN LIỆT SĨ Trước khi hy sinh, liệt sĩ Phan Sơn Ca ở Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 270