TRANG CHỦ THÔNG TIN LIỆT SĨ Đồng chí Nguyễn Minh Thể hy sinh tại Attapeu (Lào)