TRANG CHỦ THÔNG TIN LIỆT SĨ Đồng chí Nguyễn Văn Phiên (quê Hà Tĩnh), hy sinh ngày 18-1-1969