TRANG CHỦ THÔNG TIN LIỆT SĨ Đồng chí Trần Minh Rần được an táng ban đầu tại Tuy Phong (Bình Thuận)