TRANG CHỦ THÔNG TIN LIỆT SĨ Đồng chí Dương Minh Khiêm hy sinh tại Trạm phẫu Trung đoàn 20