TRANG CHỦ THÔNG TIN LIỆT SĨ Đồng chí Phạm Văn Hơn thuộc Đại đội 2, Tiểu đoàn 3-KH