TRANG CHỦ THÔNG TIN LIỆT SĨ Đồng chí Nguyễn Đức Hoa, quê Vĩnh Phúc, hy sinh ngày 2-4-1968