TRANG CHỦ THÔNG TIN LIỆT SĨ Đồng chí Lê Văn Thanh hy sinh ngày 16-5-1968 tại Long An