TRANG CHỦ THÔNG TIN LIỆT SĨ Mong tìm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Hữu Tựu, hy sinh ngày 16-12-1972